باز کردن منو اصلی

ویکی β

Yaw angle

yaw angle(هوافضا)

واژه بیگانه:

yaw angle, angle of yaw

واژه مصوب:

زاویۀ سمت‌گشت

تعریف:

با دید از بالا، زاویۀ بین محور طولی هواگرد و جهت مرجع