باز کردن منو اصلی

ویکی β

Yaw damper

yaw damper(هوافضا)

واژه بیگانه:

yaw damper

واژه مصوب:

میرانۀ سمت‌گشت

تعریف:

سامانه‌ای خودکار در هواگرد که انحراف در زاویۀ گردش هواگرد را حس می‌کند و با سکان عمودی آن را اصلاح می‌کند