باز کردن منو اصلی

ویکی β

Yaw rate

yaw rate(هوافضا)

واژه بیگانه:

yaw rate

واژه مصوب:

آهنگ سمت‌گشت

تعریف:

مجموع مؤلفه‌های سرعت زاویه‌ای (angular velocity) اُیلر هواگرد در امتداد محور قائم آن