Absorption

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوabsorption(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

absorption 1

واژه مصوب:

تضعیف جذبی

تعریف:

تضعیف نشانک موج نوری براثر ناخالصی‌ها یا نقص‌های هستۀ تار نوری یا تضعیف نشانک ریزموج به‌وسیلۀ اکسیژن یا بخار آب موجود در جوّ


absorption(شیمی)

واژه بیگانه:

absorption 2

واژه مصوب:

جذب

تعریف:

[شیمی]‏ فرایندی که در آن مایع یا گاز به درون حفره‌های یک مادۀ جامد کشیده می‌شود|||[فیزیک]‏ ورود انرژی یا ماده به محیط بی‌آنکه بازتاب یا گسیل داشته باشد|||متـ . درجذبشabsorption(فیزیک)

واژه بیگانه:

absorption 2

واژه مصوب:

جذب

تعریف:

[شیمی]‏ فرایندی که در آن مایع یا گاز به درون حفره‌های یک مادۀ جامد کشیده می‌شود|||[فیزیک]‏ ورود انرژی یا ماده به محیط بی‌آنکه بازتاب یا گسیل داشته باشد|||متـ . درجذبشabsorption(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

absorption 2

واژه مصوب:

جذب

تعریف:

[شیمی]‏ فرایندی که در آن مایع یا گاز به درون حفره‌های یک مادۀ جامد کشیده می‌شود|||[فیزیک]‏ ورود انرژی یا ماده به محیط بی‌آنکه بازتاب یا گسیل داشته باشد|||متـ . درجذبش