Accelerated weathering

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


accelerated weathering(خوردگی)

واژه بیگانه:

accelerated weathering

واژه مصوب:

آزمون هوازدگی شتاب‌یافته

تعریف:

آزمونی برای بررسی اثرات تخریبی عوامل جوّی بر روی فلز ازطریق شبیه‌سازی در آزمایشگاه


accelerated weathering(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

accelerated weathering

واژه مصوب:

آزمون هوازدگی شتاب‌یافته

تعریف:

آزمونی برای بررسی اثرات تخریبی عوامل جوّی بر روی فلز ازطریق شبیه‌سازی در آزمایشگاه