Access protection

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


access protection(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

access protection

واژه مصوب:

حفاظت دسترسی

تعریف:

فرایند حفاظت از حلقۀ محلی در برابر خرابی‌ها یا ازکارافتادن‌های (outages) شبکه که به شکل‌‌های مختلف انجام می‌شود، ازجمله تهیۀ دو مکان برای استقرار تأسیسات محلی و افزودن کلیدهای محافظ به سرهای حلقه‌های محلی


access protection(رمزشناسی)

واژه بیگانه:

access protection

واژه مصوب:

حفاظت دسترسی

تعریف:

فرایند حفاظت از حلقۀ محلی در برابر خرابی‌ها یا ازکارافتادن‌های (outages) شبکه که به شکل‌‌های مختلف انجام می‌شود، ازجمله تهیۀ دو مکان برای استقرار تأسیسات محلی و افزودن کلیدهای محافظ به سرهای حلقه‌های محلیaccess protection(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

access protection

واژه مصوب:

حفاظت دسترسی

تعریف:

فرایند حفاظت از حلقۀ محلی در برابر خرابی‌ها یا ازکارافتادن‌های (outages) شبکه که به شکل‌‌های مختلف انجام می‌شود، ازجمله تهیۀ دو مکان برای استقرار تأسیسات محلی و افزودن کلیدهای محافظ به سرهای حلقه‌های محلی