Activation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوactivation(خوردگی)

واژه بیگانه:

activation 1

واژه مصوب:

فعال‏سازی 1

تعریف:

فرایند آمایش (treatment) یک ماده با گرما یا تابش یا یک مادۀ فعالکننده که براثر آن انرژی درونی مادۀ اولیه افزایش می‌یابد


activation(شیمی)

واژه بیگانه:

activation 1

واژه مصوب:

فعال‏سازی 1

تعریف:

فرایند آمایش (treatment) یک ماده با گرما یا تابش یا یک مادۀ فعالکننده که براثر آن انرژی درونی مادۀ اولیه افزایش می‌یابدactivation(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

activation 1

واژه مصوب:

فعال‏سازی 1

تعریف:

فرایند آمایش (treatment) یک ماده با گرما یا تابش یا یک مادۀ فعالکننده که براثر آن انرژی درونی مادۀ اولیه افزایش می‌یابدactivation(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

activation 1

واژه مصوب:

فعال‏سازی 1

تعریف:

فرایند آمایش (treatment) یک ماده با گرما یا تابش یا یک مادۀ فعالکننده که براثر آن انرژی درونی مادۀ اولیه افزایش می‌یابدactivation(فیزیک)

واژه بیگانه:

activation 2

واژه مصوب:

کُنانش

تعریف:

تولید ایزوتوپ پرتوزا ازطریق تابش نوترونِ گرمایی عنصرِ هدف|||متـ . فعال‏سازی 2