Addition agent

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


addition agent(خوردگی)

واژه بیگانه:

addition agent, addition 2

واژه مصوب:

کمک‌ذوب

تعریف:

1. هر ماده‌ای که برای ایجاد مشخصات مورد نظر آلیاژ به بار کوره یا پاتیل اضافه می‌شود|||2. مادۀ واسطی که به حمام آب‌کاری افزوده می‌شود


addition agent(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

addition agent, addition 2

واژه مصوب:

کمک‌ذوب

تعریف:

1. هر ماده‌ای که برای ایجاد مشخصات مورد نظر آلیاژ به بار کوره یا پاتیل اضافه می‌شود|||2. مادۀ واسطی که به حمام آب‌کاری افزوده می‌شود