Agglomeration

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوagglomeration(شیمی)

واژه بیگانه:

agglomeration 

واژه مصوب:

کلوخگی 

تعریف:

[شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار- تایر، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] تجمع ذرات یا قطرات یا حباب‌ها در یک پراکنه|||[مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی بسپار- تایر] به‌هم‌چسبیدگی دانه‌های ریز که سبب می‌شود به شکل دانه‌های درشت‌تر ظاهر شوند


agglomeration(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

agglomeration 

واژه مصوب:

کلوخگی 

تعریف:

[شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار- تایر، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] تجمع ذرات یا قطرات یا حباب‌ها در یک پراکنه|||[مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی بسپار- تایر] به‌هم‌چسبیدگی دانه‌های ریز که سبب می‌شود به شکل دانه‌های درشت‌تر ظاهر شوندagglomeration(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

agglomeration 

واژه مصوب:

کلوخگی 

تعریف:

[شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار- تایر، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] تجمع ذرات یا قطرات یا حباب‌ها در یک پراکنه|||[مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی بسپار- تایر] به‌هم‌چسبیدگی دانه‌های ریز که سبب می‌شود به شکل دانه‌های درشت‌تر ظاهر شوندagglomeration(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

agglomeration 

واژه مصوب:

کلوخگی 

تعریف:

[شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار- تایر، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] تجمع ذرات یا قطرات یا حباب‌ها در یک پراکنه|||[مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی بسپار- تایر] به‌هم‌چسبیدگی دانه‌های ریز که سبب می‌شود به شکل دانه‌های درشت‌تر ظاهر شوندagglomeration(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

agglomeration 

واژه مصوب:

کلوخگی 

تعریف:

[شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار- تایر، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] تجمع ذرات یا قطرات یا حباب‌ها در یک پراکنه|||[مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی بسپار- تایر] به‌هم‌چسبیدگی دانه‌های ریز که سبب می‌شود به شکل دانه‌های درشت‌تر ظاهر شوند