Airless spray

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


airless spray(خوردگی)

واژه بیگانه:

airless spray

واژه مصوب:

افشانۀ فشاری

تعریف:

دستگاهی برای پوشش‌دهی که در آن مادۀ پوششی با فشار زیاد به سر تفنگ رانده می‌شود و براثر کاهش فشار به‌صورت قطرات ریزی از تفنگ خارج می‌شود


airless spray(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

airless spray

واژه مصوب:

افشانۀ فشاری

تعریف:

دستگاهی برای پوشش‌دهی که در آن مادۀ پوششی با فشار زیاد به سر تفنگ رانده می‌شود و براثر کاهش فشار به‌صورت قطرات ریزی از تفنگ خارج می‌شودairless spray(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

airless spray

واژه مصوب:

افشانۀ فشاری

تعریف:

دستگاهی برای پوشش‌دهی که در آن مادۀ پوششی با فشار زیاد به سر تفنگ رانده می‌شود و براثر کاهش فشار به‌صورت قطرات ریزی از تفنگ خارج می‌شود