All-pay auction

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

==all-pay auction(اقتصاد)==واژه بیگانه: all-pay auctionواژه مصوب: مزایدة همه‌پرداختتعریف: شکلی از مزایده که در آن همة شرکت‌کنندگان باید همة مبلغ پیشنهادی خود را بپردازند و برندة موضوع حراج کسی است که بالاترین پیشنهاد را داده و پرداخته است==all-pay auction(اقتصاد)==واژه بیگانه: all-pay auctionواژه مصوب: مزایدة همه‌پرداختتعریف: شکلی از مزایده که در آن همة شرکت‌کنندگان باید همة مبلغ پیشنهادی خود را بپردازند و برندة موضوع حراج کسی است که بالاترین پیشنهاد را داده و پرداخته است

all-pay auction(اقتصاد)

واژه بیگانه:

all-pay auction

واژه مصوب:

مزایدة همه‌پرداخت

تعریف:

شکلی از مزایده که در آن همة شرکت‌کنندگان باید همة مبلغ پیشنهادی خود را بپردازند و برندة موضوع حراج کسی است که بالاترین پیشنهاد را داده و پرداخته است