Anti-ozonant

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوanti-ozonant(خوردگی)

واژه بیگانه:

anti-ozonant

واژه مصوب:

پاداُزوننده

تعریف:

ترکیبی شیمیایی که مانع تخریب مواد براثر گاز اُزون موجود در هوا می‌شود یا فرایند تخریب مواد را کند می‌کند


anti-ozonant(شیمی)

واژه بیگانه:

anti-ozonant

واژه مصوب:

پاداُزوننده

تعریف:

ترکیبی شیمیایی که مانع تخریب مواد براثر گاز اُزون موجود در هوا می‌شود یا فرایند تخریب مواد را کند می‌کندanti-ozonant(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

anti-ozonant

واژه مصوب:

پاداُزوننده

تعریف:

ترکیبی شیمیایی که مانع تخریب مواد براثر گاز اُزون موجود در هوا می‌شود یا فرایند تخریب مواد را کند می‌کندanti-ozonant(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

anti-ozonant

واژه مصوب:

پاداُزوننده

تعریف:

ترکیبی شیمیایی که مانع تخریب مواد براثر گاز اُزون موجود در هوا می‌شود یا فرایند تخریب مواد را کند می‌کند