Arm-chest-hip index

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

arm-chest-hip index(تغذیه)

واژه بیگانه:

arm-chest-hip index

واژه مصوب:

نمایۀ بازوسینه‌باسن

تعریف:

اختلاف دور بازو و ستبرای سینه در قیاس با پهنای باسن که برای ارزیابی وضعیت تغذیه به کار می‌رود|||اختـ . نماباسبا ACH index