Calorimeter

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوcalorimeter(شیمی)

واژه بیگانه:

calorimeter

واژه مصوب:

گرماسنج

تعریف:

دستگاهی برای اندازه‏گیری مقدار گرمای تولیدشده در فرایندهایی مانند واکنش‌های شیمیایی یا تغییر حالت یا تشکیل محلول |||* مصوب فرهنگستان اول


calorimeter(فیزیک)

واژه بیگانه:

calorimeter

واژه مصوب:

گرماسنج

تعریف:

دستگاهی برای اندازه‏گیری مقدار گرمای تولیدشده در فرایندهایی مانند واکنش‌های شیمیایی یا تغییر حالت یا تشکیل محلول |||* مصوب فرهنگستان اولcalorimeter(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

calorimeter

واژه مصوب:

گرماسنج

تعریف:

دستگاهی برای اندازه‏گیری مقدار گرمای تولیدشده در فرایندهایی مانند واکنش‌های شیمیایی یا تغییر حالت یا تشکیل محلول |||* مصوب فرهنگستان اولcalorimeter(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

calorimeter

واژه مصوب:

گرماسنج

تعریف:

دستگاهی برای اندازه‏گیری مقدار گرمای تولیدشده در فرایندهایی مانند واکنش‌های شیمیایی یا تغییر حالت یا تشکیل محلول |||* مصوب فرهنگستان اول