Cathodic inhibitor

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


cathodic inhibitor(خوردگی)

واژه بیگانه:

cathodic inhibitor

واژه مصوب:

بازدارندۀ کاتدی

تعریف:

نوعی بازدارندۀ خوردگی که در آن ماده یا ترکیبی از مواد شیمیایی با سازوکارهای مختلف فیزیکی یا شیمیایی یا فیزیکی‌شیمیایی سبب جلوگیری یا کند شدن آهنگ واکنش‌های کاتدی یا کاهش می‌شود


cathodic inhibitor(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

cathodic inhibitor

واژه مصوب:

بازدارندۀ کاتدی

تعریف:

نوعی بازدارندۀ خوردگی که در آن ماده یا ترکیبی از مواد شیمیایی با سازوکارهای مختلف فیزیکی یا شیمیایی یا فیزیکی‌شیمیایی سبب جلوگیری یا کند شدن آهنگ واکنش‌های کاتدی یا کاهش می‌شود