Chemisorption

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوchemisorption(خوردگی)

واژه بیگانه:

chemisorption, chemical adsorption

واژه مصوب:

برجذب شیمیایی

تعریف:

[شیمی، مهندسی بسپار] نوعی برجذبش که نیروهای جذب سطحی در آن از نوع نیروهای مؤثر در تشکیل پیوندهای شیمیایی است|||[مهندسی محیط‌زیست و انرژی] نوعی برجذبش که در آن نیروهای موجود میان برجذبیده و برجذبنده از نوع شیمیایی است و نه فیزیکی |||متـ . برجذبش شیمیایی


chemisorption(شیمی)

واژه بیگانه:

chemisorption, chemical adsorption

واژه مصوب:

برجذب شیمیایی

تعریف:

[شیمی، مهندسی بسپار] نوعی برجذبش که نیروهای جذب سطحی در آن از نوع نیروهای مؤثر در تشکیل پیوندهای شیمیایی است|||[مهندسی محیط‌زیست و انرژی] نوعی برجذبش که در آن نیروهای موجود میان برجذبیده و برجذبنده از نوع شیمیایی است و نه فیزیکی |||متـ . برجذبش شیمیاییchemisorption(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

chemisorption, chemical adsorption

واژه مصوب:

برجذب شیمیایی

تعریف:

[شیمی، مهندسی بسپار] نوعی برجذبش که نیروهای جذب سطحی در آن از نوع نیروهای مؤثر در تشکیل پیوندهای شیمیایی است|||[مهندسی محیط‌زیست و انرژی] نوعی برجذبش که در آن نیروهای موجود میان برجذبیده و برجذبنده از نوع شیمیایی است و نه فیزیکی |||متـ . برجذبش شیمیاییchemisorption(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

chemisorption, chemical adsorption

واژه مصوب:

برجذب شیمیایی

تعریف:

[شیمی، مهندسی بسپار] نوعی برجذبش که نیروهای جذب سطحی در آن از نوع نیروهای مؤثر در تشکیل پیوندهای شیمیایی است|||[مهندسی محیط‌زیست و انرژی] نوعی برجذبش که در آن نیروهای موجود میان برجذبیده و برجذبنده از نوع شیمیایی است و نه فیزیکی |||متـ . برجذبش شیمیاییchemisorption(مهندسی محیط‌زیست و انرژی)

واژه بیگانه:

chemisorption, chemical adsorption

واژه مصوب:

برجذب شیمیایی

تعریف:

[شیمی، مهندسی بسپار] نوعی برجذبش که نیروهای جذب سطحی در آن از نوع نیروهای مؤثر در تشکیل پیوندهای شیمیایی است|||[مهندسی محیط‌زیست و انرژی] نوعی برجذبش که در آن نیروهای موجود میان برجذبیده و برجذبنده از نوع شیمیایی است و نه فیزیکی |||متـ . برجذبش شیمیایی