Chromatography

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوchromatography(شیمی)

واژه بیگانه:

chromatography

واژه مصوب:

سَوانگاری

تعریف:

روشی برای جداسازی اجزای یک مخلوط با عبور دادن یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکن


chromatography(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

chromatography

واژه مصوب:

سَوانگاری

تعریف:

روشی برای جداسازی اجزای یک مخلوط با عبور دادن یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکنchromatography(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

chromatography

واژه مصوب:

سَوانگاری

تعریف:

روشی برای جداسازی اجزای یک مخلوط با عبور دادن یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکنchromatography(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

chromatography

واژه مصوب:

سَوانگاری

تعریف:

روشی برای جداسازی اجزای یک مخلوط با عبور دادن یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکن