Cladding

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوcladding(خوردگی)

واژه بیگانه:

cladding 1

واژه مصوب:

روکش‏کاری 1

تعریف:

پوشاندن فلز یا آلیاژ با لایۀ نازک معمولاً یک فلز دیگر به روش‌های مکانیکی


cladding(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

cladding 1

واژه مصوب:

روکش‏کاری 1

تعریف:

پوشاندن فلز یا آلیاژ با لایۀ نازک معمولاً یک فلز دیگر به روش‌های مکانیکیcladding(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

cladding 2

واژه مصوب:

غلاف 1

تعریف:

روکشی بیرونی از جنس شیشه که هستۀ تار نوری را در بر می‌گیردcladding(رمزشناسی)

واژه بیگانه:

cladding 2

واژه مصوب:

غلاف 1

تعریف:

روکشی بیرونی از جنس شیشه که هستۀ تار نوری را در بر می‌گیردcladding(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

cladding 2

واژه مصوب:

غلاف 1

تعریف:

روکشی بیرونی از جنس شیشه که هستۀ تار نوری را در بر می‌گیرد