Coating

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

coating(خوردگی)

واژه بیگانه:

coating 1

واژه مصوب:

پوشانش

تعریف:

فرایند تشکیل پوشه بر سطح|||متـ . پوشش‏دهی


coating(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

coating 1

واژه مصوب:

پوشانش

تعریف:

فرایند تشکیل پوشه بر سطح|||متـ . پوشش‏دهیcoating(شیمی)

واژه بیگانه:

coating 1

واژه مصوب:

پوشانش

تعریف:

فرایند تشکیل پوشه بر سطح|||متـ . پوشش‏دهیcoating(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

coating 1

واژه مصوب:

پوشانش

تعریف:

فرایند تشکیل پوشه بر سطح|||متـ . پوشش‏دهیcoating(مهندسی بسپار - علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

coating 1

واژه مصوب:

پوشانش

تعریف:

فرایند تشکیل پوشه بر سطح|||متـ . پوشش‏دهیcoating(خوردگی)

واژه بیگانه:

coating 2

واژه مصوب:

پوشش 1

تعریف:

انواع پوش‌رنگ‌ها و لعاب‌ها و مرکب‌های چاپ و سایر مواد مشابه که بر سطحی نشانده می‏شوندcoating(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

coating 2

واژه مصوب:

پوشش 1

تعریف:

انواع پوش‌رنگ‌ها و لعاب‌ها و مرکب‌های چاپ و سایر مواد مشابه که بر سطحی نشانده می‏شوندcoating(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

coating 2

واژه مصوب:

پوشش 1

تعریف:

انواع پوش‌رنگ‌ها و لعاب‌ها و مرکب‌های چاپ و سایر مواد مشابه که بر سطحی نشانده می‏شوندcoating(مهندسی بسپار - علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

coating 2

واژه مصوب:

پوشش 1

تعریف:

انواع پوش‌رنگ‌ها و لعاب‌ها و مرکب‌های چاپ و سایر مواد مشابه که بر سطحی نشانده می‏شوند