Cohabitation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوcohabitation(باستان‏شناسی)

واژه بیگانه:

cohabitation

واژه مصوب:

هم‌باشی

تعریف:

[باستان‏شناسی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل] وضعیتی که در آن، دو حزب سیاسی مخالف، برای ادارۀ کشور، بدون تشکیل ائتلاف ناگزیر از همکاری با یکدیگرند|||[علوم سلامت] وضعیتی که در آن دو نفر با یکدیگر به‌عنوان شریک جنسی و خانوادگی زندگی می‌کنند بدون آنکه ازدواج کرده باشند


cohabitation(روان‏شناسی)

واژه بیگانه:

cohabitation

واژه مصوب:

هم‌باشی

تعریف:

[باستان‏شناسی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل] وضعیتی که در آن، دو حزب سیاسی مخالف، برای ادارۀ کشور، بدون تشکیل ائتلاف ناگزیر از همکاری با یکدیگرند|||[علوم سلامت] وضعیتی که در آن دو نفر با یکدیگر به‌عنوان شریک جنسی و خانوادگی زندگی می‌کنند بدون آنکه ازدواج کرده باشندcohabitation(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

cohabitation

واژه مصوب:

هم‌باشی

تعریف:

[باستان‏شناسی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل] وضعیتی که در آن، دو حزب سیاسی مخالف، برای ادارۀ کشور، بدون تشکیل ائتلاف ناگزیر از همکاری با یکدیگرند|||[علوم سلامت] وضعیتی که در آن دو نفر با یکدیگر به‌عنوان شریک جنسی و خانوادگی زندگی می‌کنند بدون آنکه ازدواج کرده باشندcohabitation(علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

واژه بیگانه:

cohabitation

واژه مصوب:

هم‌باشی

تعریف:

[باستان‏شناسی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل] وضعیتی که در آن، دو حزب سیاسی مخالف، برای ادارۀ کشور، بدون تشکیل ائتلاف ناگزیر از همکاری با یکدیگرند|||[علوم سلامت] وضعیتی که در آن دو نفر با یکدیگر به‌عنوان شریک جنسی و خانوادگی زندگی می‌کنند بدون آنکه ازدواج کرده باشند