Composite

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو
composite(سینما و تلویزیون)

واژه بیگانه:

composite 1, composite picture

واژه مصوب:

تصویر ترکیبی

تعریف:

تصویری مرکب از دو یا چند عنصر تصویری که جداگانه عکس‌برداری یا فیلم‌برداری شده باشند


composite(شیمی)

واژه بیگانه:

composite 2, composite material

واژه مصوب:

چندسازه

تعریف:

ماده‌ای مرکب حاصل از تلفیق دو یا چند ماده که در آن هریک از مواد سازنده هویت خود را حفظ می‌کند و خواص محصول نهایی با خواص هریک از اجزای سازندۀ آن متفاوت استcomposite(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

composite 2, composite material

واژه مصوب:

چندسازه

تعریف:

ماده‌ای مرکب حاصل از تلفیق دو یا چند ماده که در آن هریک از مواد سازنده هویت خود را حفظ می‌کند و خواص محصول نهایی با خواص هریک از اجزای سازندۀ آن متفاوت استcomposite(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

composite 2, composite material

واژه مصوب:

چندسازه

تعریف:

ماده‌ای مرکب حاصل از تلفیق دو یا چند ماده که در آن هریک از مواد سازنده هویت خود را حفظ می‌کند و خواص محصول نهایی با خواص هریک از اجزای سازندۀ آن متفاوت استcomposite(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

composite 2, composite material

واژه مصوب:

چندسازه

تعریف:

ماده‌ای مرکب حاصل از تلفیق دو یا چند ماده که در آن هریک از مواد سازنده هویت خود را حفظ می‌کند و خواص محصول نهایی با خواص هریک از اجزای سازندۀ آن متفاوت استcomposite(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

composite 2, composite material

واژه مصوب:

چندسازه

تعریف:

ماده‌ای مرکب حاصل از تلفیق دو یا چند ماده که در آن هریک از مواد سازنده هویت خود را حفظ می‌کند و خواص محصول نهایی با خواص هریک از اجزای سازندۀ آن متفاوت است