Concentration gradient

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوconcentration gradient(خوردگی)

واژه بیگانه:

concentration gradient

واژه مصوب:

شیو غلظت

تعریف:

تفاوت غلظت یک ماده در نقاط مختلف یک محلول یا در دو طرف یک غشای زیستی


concentration gradient(زیست‏شناسی)

واژه بیگانه:

concentration gradient

واژه مصوب:

شیو غلظت

تعریف:

تفاوت غلظت یک ماده در نقاط مختلف یک محلول یا در دو طرف یک غشای زیستیconcentration gradient(شیمی)

واژه بیگانه:

concentration gradient

واژه مصوب:

شیو غلظت

تعریف:

تفاوت غلظت یک ماده در نقاط مختلف یک محلول یا در دو طرف یک غشای زیستیconcentration gradient(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

concentration gradient

واژه مصوب:

شیو غلظت

تعریف:

تفاوت غلظت یک ماده در نقاط مختلف یک محلول یا در دو طرف یک غشای زیستیconcentration gradient(مهندسی بسپار - علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

concentration gradient

واژه مصوب:

شیو غلظت

تعریف:

تفاوت غلظت یک ماده در نقاط مختلف یک محلول یا در دو طرف یک غشای زیستی