Conductivity

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


conductivity(شیمی)

واژه بیگانه:

conductivity

واژه مصوب:

رسانندگی

تعریف:

معیاری برای نمایش توانایی جسم در رسانش الکتریکی که با معکوس مقاومت ویژۀ جسم رسانا برابر است


conductivity(فیزیک)

واژه بیگانه:

conductivity

واژه مصوب:

رسانندگی

تعریف:

معیاری برای نمایش توانایی جسم در رسانش الکتریکی که با معکوس مقاومت ویژۀ جسم رسانا برابر استconductivity(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

conductivity

واژه مصوب:

رسانندگی

تعریف:

معیاری برای نمایش توانایی جسم در رسانش الکتریکی که با معکوس مقاومت ویژۀ جسم رسانا برابر است