Conjugated

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوconjugated(خوردگی)

واژه بیگانه:

conjugated

واژه مصوب:

مزدوج

تعریف:

ویژگی مولکول‌هایی که در آنها پیوندهای دوگانه یا سه‏گانه به‌وسیلۀ پیوند یگانه به‌صورت یک‌درمیان از هم جدا شده باشند


conjugated(شیمی)

واژه بیگانه:

conjugated

واژه مصوب:

مزدوج

تعریف:

ویژگی مولکول‌هایی که در آنها پیوندهای دوگانه یا سه‏گانه به‌وسیلۀ پیوند یگانه به‌صورت یک‌درمیان از هم جدا شده باشندconjugated(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

conjugated

واژه مصوب:

مزدوج

تعریف:

ویژگی مولکول‌هایی که در آنها پیوندهای دوگانه یا سه‏گانه به‌وسیلۀ پیوند یگانه به‌صورت یک‌درمیان از هم جدا شده باشندconjugated(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

conjugated

واژه مصوب:

مزدوج

تعریف:

ویژگی مولکول‌هایی که در آنها پیوندهای دوگانه یا سه‏گانه به‌وسیلۀ پیوند یگانه به‌صورت یک‌درمیان از هم جدا شده باشندconjugated(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

conjugated

واژه مصوب:

مزدوج

تعریف:

ویژگی مولکول‌هایی که در آنها پیوندهای دوگانه یا سه‏گانه به‌وسیلۀ پیوند یگانه به‌صورت یک‌درمیان از هم جدا شده باشند