Crater

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجوCrater(نجوم‌)

واژه بیگانه:

Crater, Crt, Cup

واژه مصوب:

جام 2

تعریف:

صورتی فلکی در نیمکرۀ جنوبی آسمان بین دو صورت شجاع و سنبله


crater(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

crater

واژه مصوب:

چالۀ جوش

تعریف:

فرورفتگی مهرۀ جوش انتهایی براثر دور کردن سریع الکترود از سطح کار در جوشکاری قوسیcrater(زمین‌شناسی)

واژه بیگانه:

crater 1

واژه مصوب:

دهانۀ آتشفشان

تعریف:

ساختاری حوض‌مانند و لبه‌دار که معمولاً در قلۀ مخروط آتشفشانی پدید می‌آید|||متـ . دهانه 2crater(علوم نظامی)

واژه بیگانه:

crater 4

واژه مصوب:

قیف انفجار

تعریف:

فرورفتگی یا گودالی که براثر انفجار در سطح زمین ایجاد می‌شود و بسته به بزرگی و عمق انفجار، شکل بشقابی یا مخروطی دارد