Critical pigment volume concentration

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


critical pigment volume concentration(شیمی)

واژه بیگانه:

critical pigment volume concentration, CPVC 

واژه مصوب:

غلظت حجمی بحرانی رنگ‌دانه 

تعریف:

آن میزان از غلظت حجمی رنگ‌دانه در پوش‌رنگ خشک که در آن، ‌برای پر کردن حفره‌های بین ذرات رنگ‌دانه، پیوندۀ کافی وجود دارد و سبب تغییر ناگهانی در خواص فیلم (film) پوش‌رنگ می‌شود


critical pigment volume concentration(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

critical pigment volume concentration, CPVC 

واژه مصوب:

غلظت حجمی بحرانی رنگ‌دانه 

تعریف:

آن میزان از غلظت حجمی رنگ‌دانه در پوش‌رنگ خشک که در آن، ‌برای پر کردن حفره‌های بین ذرات رنگ‌دانه، پیوندۀ کافی وجود دارد و سبب تغییر ناگهانی در خواص فیلم (film) پوش‌رنگ می‌شود