Crystallinity

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوcrystallinity(زمین‏شناسی)

واژه بیگانه:

crystallinity

واژه مصوب:

بلورینگی

تعریف:

[زمین‏شناسی] درجۀ بلوری شدن سنگ‌ها به‌ویژه سنگ‌های آذرین|||[شیمی] میزان جهت‌گیری زنجیره مولکول‌های بی‌نظم در طول زنجیره بسپار به‌صورت طرح‌های تکرارشونده که کم و زیاد بودن آن بر استحکام و سختی و انعطاف‌پذیری در دمای پایین و مقاومت گرمایی بسپار اثر می‌گذارد


crystallinity(شیمی)

واژه بیگانه:

crystallinity

واژه مصوب:

بلورینگی

تعریف:

[زمین‏شناسی] درجۀ بلوری شدن سنگ‌ها به‌ویژه سنگ‌های آذرین|||[شیمی] میزان جهت‌گیری زنجیره مولکول‌های بی‌نظم در طول زنجیره بسپار به‌صورت طرح‌های تکرارشونده که کم و زیاد بودن آن بر استحکام و سختی و انعطاف‌پذیری در دمای پایین و مقاومت گرمایی بسپار اثر می‌گذاردcrystallinity(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

crystallinity

واژه مصوب:

بلورینگی

تعریف:

[زمین‏شناسی] درجۀ بلوری شدن سنگ‌ها به‌ویژه سنگ‌های آذرین|||[شیمی] میزان جهت‌گیری زنجیره مولکول‌های بی‌نظم در طول زنجیره بسپار به‌صورت طرح‌های تکرارشونده که کم و زیاد بودن آن بر استحکام و سختی و انعطاف‌پذیری در دمای پایین و مقاومت گرمایی بسپار اثر می‌گذاردcrystallinity(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

crystallinity

واژه مصوب:

بلورینگی

تعریف:

[زمین‏شناسی] درجۀ بلوری شدن سنگ‌ها به‌ویژه سنگ‌های آذرین|||[شیمی] میزان جهت‌گیری زنجیره مولکول‌های بی‌نظم در طول زنجیره بسپار به‌صورت طرح‌های تکرارشونده که کم و زیاد بودن آن بر استحکام و سختی و انعطاف‌پذیری در دمای پایین و مقاومت گرمایی بسپار اثر می‌گذاردcrystallinity(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

crystallinity

واژه مصوب:

بلورینگی

تعریف:

[زمین‏شناسی] درجۀ بلوری شدن سنگ‌ها به‌ویژه سنگ‌های آذرین|||[شیمی] میزان جهت‌گیری زنجیره مولکول‌های بی‌نظم در طول زنجیره بسپار به‌صورت طرح‌های تکرارشونده که کم و زیاد بودن آن بر استحکام و سختی و انعطاف‌پذیری در دمای پایین و مقاومت گرمایی بسپار اثر می‌گذارد