Curing

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


curing(شیمی)

واژه بیگانه:

curing 1

واژه مصوب:

پخت 1

تعریف:

فرایندی شیمیایی که در آن بسپارها یا چندپارها به هم متصل می‌شوند تا شبکه‌ای بسپاری تشکیل دهند


curing(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

curing 1

واژه مصوب:

پخت 1

تعریف:

فرایندی شیمیایی که در آن بسپارها یا چندپارها به هم متصل می‌شوند تا شبکه‌ای بسپاری تشکیل دهندcuring(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

curing 1

واژه مصوب:

پخت 1

تعریف:

فرایندی شیمیایی که در آن بسپارها یا چندپارها به هم متصل می‌شوند تا شبکه‌ای بسپاری تشکیل دهندcuring(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

curing 1

واژه مصوب:

پخت 1

تعریف:

فرایندی شیمیایی که در آن بسپارها یا چندپارها به هم متصل می‌شوند تا شبکه‌ای بسپاری تشکیل دهندcuring(شیمی)

واژه بیگانه:

curing 2

واژه مصوب:

پخت 2

تعریف:

← ولکانشcuring(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

curing 2

واژه مصوب:

پخت 2

تعریف:

← ولکانشcuring(شیمی)

واژه بیگانه:

curing 2

واژه مصوب:

پخت 2

تعریف:

← ولکانشcuring(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

curing 2

واژه مصوب:

پخت 2

تعریف:

← ولکانشcuring(علوم و فنّاوری غذا)

واژه بیگانه:

curing 3

واژه مصوب:

عمل‏آوری

تعریف:

[علوم و فنّاوری غذا] فراوری مواد غذایی برای نگهداری و بهبود طعم و رنگ، مانند دودی کردن، خشک کردن، نمک‌سود کردن و شور انداختن|||[کشاورزی- علوم باغبانی] مجموعۀ کارهایی که برای نگهداری و عرضه بر روی محصول انجام شودcuring(کشاورزی- علوم باغبانی)

واژه بیگانه:

curing 3

واژه مصوب:

عمل‏آوری

تعریف:

[علوم و فنّاوری غذا] فراوری مواد غذایی برای نگهداری و بهبود طعم و رنگ، مانند دودی کردن، خشک کردن، نمک‌سود کردن و شور انداختن|||[کشاورزی- علوم باغبانی] مجموعۀ کارهایی که برای نگهداری و عرضه بر روی محصول انجام شود