Degradation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوdegradation(خوردگی)

واژه بیگانه:

degradation

واژه مصوب:

تخریب 1

تعریف:

تغییر زیان‌آور در خواص فیزیکی و شیمیایی مادۀ غیرفلزی


degradation(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

degradation

واژه مصوب:

تخریب 1

تعریف:

تغییر زیان‌آور در خواص فیزیکی و شیمیایی مادۀ غیرفلزیdegradation(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

degradation

واژه مصوب:

تخریب 1

تعریف:

تغییر زیان‌آور در خواص فیزیکی و شیمیایی مادۀ غیرفلزیdegradation(مهندسی بسپار - علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

degradation

واژه مصوب:

تخریب 1

تعریف:

تغییر زیان‌آور در خواص فیزیکی و شیمیایی مادۀ غیرفلزی