Diffusion coating

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


diffusion coating(خوردگی)

واژه بیگانه:

diffusion coating

واژه مصوب:

پوشش‌دهی نفوذی

تعریف:

ایجاد پوشش آلیاژی با استفاده از گرما برای نشاندن یک یا چند فلز بر روی فلز پایه یا با نفوذ مادۀ پوشش‌دهنده در حالت‌های جامد یا مایع یا گاز در فلز و تغییر ترکیب سطحی آن |||متـ . پوشانش نفوذی


diffusion coating(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

diffusion coating

واژه مصوب:

پوشش‌دهی نفوذی

تعریف:

ایجاد پوشش آلیاژی با استفاده از گرما برای نشاندن یک یا چند فلز بر روی فلز پایه یا با نفوذ مادۀ پوشش‌دهنده در حالت‌های جامد یا مایع یا گاز در فلز و تغییر ترکیب سطحی آن |||متـ . پوشانش نفوذی