Dominance

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوdominance(زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری)

واژه بیگانه:

dominance 1

واژه مصوب:

بارزیت

تعریف:

وضعیتی که در آن بروز یک صفت در حالت جورتخمی یا ناجورتخمی میسر است


dominance(مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل)

واژه بیگانه:

dominance 2

واژه مصوب:

چیرگی

تعریف:

چیره بودن یک گونه بر اجتماع زیستی ازلحاظ اندازه و پوشش و فراوانیdominance(آینده‌پژوهی)

واژه بیگانه:

dominance 3, domination

واژه مصوب:

سلطه

تعریف:

داشتن برتری بر دیگری یا دیگران؛ اعمال برتری بر دیگران یا دیگرانdominance(باستان‏شناسی)

واژه بیگانه:

dominance 3, domination

واژه مصوب:

سلطه

تعریف:

داشتن برتری بر دیگری یا دیگران؛ اعمال برتری بر دیگران یا دیگرانdominance(علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

واژه بیگانه:

dominance 3, domination

واژه مصوب:

سلطه

تعریف:

داشتن برتری بر دیگری یا دیگران؛ اعمال برتری بر دیگران یا دیگران