Drying

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو
drying(شیمی)

واژه بیگانه:

drying 1

واژه مصوب:

خشکانش

تعریف:

فرایند تغییر دادن مادۀ پوششی از حالت مایع به جامد با تبخیر حلاّل‌ها یا ایجاد واکنش‏های فیزیکی ـ شیمیایی یا هر دو|||متـ . خشک کردن


drying(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

drying 1

واژه مصوب:

خشکانش

تعریف:

فرایند تغییر دادن مادۀ پوششی از حالت مایع به جامد با تبخیر حلاّل‌ها یا ایجاد واکنش‏های فیزیکی ـ شیمیایی یا هر دو|||متـ . خشک کردنdrying(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

drying 1

واژه مصوب:

خشکانش

تعریف:

فرایند تغییر دادن مادۀ پوششی از حالت مایع به جامد با تبخیر حلاّل‌ها یا ایجاد واکنش‏های فیزیکی ـ شیمیایی یا هر دو|||متـ . خشک کردنdrying(شیمی)

واژه بیگانه:

drying 2

واژه مصوب:

خشکش

تعریف:

فرایند تغییر کردن مادۀ پوششی از حالت مایع به جامد با تبخیر حلاّل‌ها یا ایجاد واکنش‏های فیزیکی ـ شیمیایی یا هر دو|||متـ . خشک ‌شدنdrying(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

drying 2

واژه مصوب:

خشکش

تعریف:

فرایند تغییر کردن مادۀ پوششی از حالت مایع به جامد با تبخیر حلاّل‌ها یا ایجاد واکنش‏های فیزیکی ـ شیمیایی یا هر دو|||متـ . خشک ‌شدنdrying(علوم و فنّاوری غذا)

واژه بیگانه:

drying 3

واژه مصوب:

خشک‌ کردن 1

تعریف:

کاهش دادن رطوبت مادۀ غذایی به‌طوری‌که مناسب نگهداری یا فراوری شود