Elongation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو
elongation(زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری)

واژه بیگانه:

elongation 1

واژه مصوب:

طول‌افزایش

تعریف:

افزایش طول یک زنجیرۀ نوکلئوتیدی با اضافه شدن نوکلئوتیدهای جدید یا افزایش طول زنجیرۀ پلیپپتیدی با اضافه شدن آمینواسیدهای جدید


elongation(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

elongation 2

واژه مصوب:

کشامد 

تعریف:

افزایش جزئی یا نسبی طول قطعات، تحت تأثیر تنش‌های کششی یا انبساط حرارتی|||متـ . ازدیاد طولelongation(خوردگی)

واژه بیگانه:

elongation 2

واژه مصوب:

کشامد 

تعریف:

افزایش جزئی یا نسبی طول قطعات، تحت تأثیر تنش‌های کششی یا انبساط حرارتی|||متـ . ازدیاد طولelongation(علوم مهندسی)

واژه بیگانه:

elongation 2

واژه مصوب:

کشامد 

تعریف:

افزایش جزئی یا نسبی طول قطعات، تحت تأثیر تنش‌های کششی یا انبساط حرارتی|||متـ . ازدیاد طولelongation(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

elongation 2

واژه مصوب:

کشامد 

تعریف:

افزایش جزئی یا نسبی طول قطعات، تحت تأثیر تنش‌های کششی یا انبساط حرارتی|||متـ . ازدیاد طولelongation(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

elongation 2

واژه مصوب:

کشامد 

تعریف:

افزایش جزئی یا نسبی طول قطعات، تحت تأثیر تنش‌های کششی یا انبساط حرارتی|||متـ . ازدیاد طول