Patent

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجوpatent(حقوق)

واژه بیگانه:

patent 1

واژه مصوب:

ثبت اختراع

تعریف:

به ثبت رساندن هر نوع اختراع در ادارۀ ثبت اختراع


patent(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

patent 1

واژه مصوب:

ثبت اختراع

تعریف:

به ثبت رساندن هر نوع اختراع در ادارۀ ثبت اختراعpatent(حقوق)

واژه بیگانه:

patent 2

واژه مصوب:

گواهی‌نامۀ ثبت اختراع

تعریف:

سندی که براساس آن به مخترع یا دراختیاردارنده و مدعی اختراع حق انحصاری بهره‌بهرداری از آن اختراع برای مدت معینی اعطا می‌شودpatent(مدیریت-مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

patent 2

واژه مصوب:

گواهی‌نامۀ ثبت اختراع

تعریف:

سندی که براساس آن به مخترع یا دراختیاردارنده و مدعی اختراع حق انحصاری بهره‌بهرداری از آن اختراع برای مدت معینی اعطا می‌شود